Header Image

இலக்கு

மலேசியாவில் தமிழ்க்கல்வி தொடர்பான எல்லாத் தகவல்கள், செய்திகள், விவரங்கள், தமிழ்மொழிக் கற்றல் கற்பித்தலுக்குத் தேவையான கற்றல் மூலங்கள் ஆகியவற்றை மின்வடிவில் வழங்குதோடு ஆசிரியர்களிடையே அறிவார்ந்த பகிர்வுகளை ஊக்கப்படுத்தி தமிழ்க்கல்வி வளர்ச்சிக்குப் பங்காற்றுவதைத் தமிழ்க்கல்வி.மலேசியா இணையத்தளம் இலக்காகக் கொண்டிருக்கிறது.